Am/ About

Mae gan Dr Sara Louise Wheeler Syndrom Waardenburg Math 1, sef cyflwr genetig prin sy’n effeithio ar ymddangosiad corfforol a’r clyw. Mae Sara wrthi’n archwilio ei phrofiadau corfforedig, a’r goblygiadau cymdeithasol, gwleidyddol a meddygol, trwy nifer o gyfryngau ysgolheigaidd a chreadigol, gan gynnwys barddoniaeth, ysgrifau, a gwaith celf. Mae ei hymchwil bresennol yn cynnwys meistroli’r gynghanedd a barddoniaeth arwyddiaith.

Mae Sara yn wreiddiol o Wrecsam, gyda’i theulu tadwol yn hanu o Rhosllannerchrugog, a’i theulu mamwysol yn hanu o Barc Caia. Mae Sara bellach wedi ymgartrefu ar Benrhyn Cilgwri hefo ei gŵr Peter, a’i chrwban anwes Kahless.

Mae Sara’n Gymrawd Ymchwil Gwadd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam ac yn ysgrifennu’r golofn ‘Synfyfyrion Llenyddol’ i bapur bro Wrecsam, sef ‘Y Clawdd’. Mae’n dodo i ddwy nith.

Yn 2020, sefydlodd Sara ‘Gwasg y Gororau’ er mwyn blaenoriaethu gwaith creadigol pobl y ffin. Ei chyhoeddiad gyntaf dan y wasg oedd pamffled dwyieithog o’r gerdd ‘Y ras i gynganeddu’/ The Race to cynganeddu‘; yr ail gyhoeddiad yw ei chyfrol gyntaf o gerddi ‘Rwdlan a bwhwman’, sydd nawr ar gael i’w lawr-lwytho am ddim ers mis Rhagfyr 2020!

Mae ganddi hefyd gynlluniau i sefydlu ‘Cylchgrawn Ffiniau’, er mwyn hybu gwaith creadigol sy’n ystyried profiadau ffiniol, heriol a tabŵ megis anableddau a materion iechyd fel yr un sydd ganddi hi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dr Sara Louise Wheeler has Waardenburg Syndrome Type 1, a rare genetic condition which affects physical appearance and hearing. Sara is currently exploring her embodied experiences, and the social, political and medical implications of the condition, through a variety of scholarly and creative mediums, including poetry, belles lettres and art. Her current research includes studying cynghanedd and sign language poetry.

Sara is originally from Wrexham. Her father’s family hail from Rhosllannerchrugog and her mother’s family hail from Caia Park. Sara now lives on the Wirral peninsula with her husband Peter and their pet tortoise Kahless.

Sara is a Visiting Research Fellow at Glyndŵr University in Wrexham and she writes the column ‘Synfyfyrion llenyddol’ (Literary musings) for the community newspaper ‘Y Clawdd’. She has two nieces.

In 2020, Sara established ‘Gwasg y gororau’ (Borderland press) in order to prioritise the creative work of borderland people. The first publication issued was a bilingual pamphlet ‘Y ras i gynganeddu’/ ‘The race to cynganeddu’; the second publication was her first collection of poems ‘Rwdlan a Bwhwman’ (Drifting and prattling), which is now available for free download since December 2020.

She also has plans to establish ‘Cylchgrawn Ffiniau’ (Border/ marginal magazine), in order to promote creative work which considers experiences that are marginal, challenging and taboo, including disabilities and health experiences such as her own.Create your website with WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: